NOWOŚĆ
VAT-7(14) VAT-7(14) – deklaracja dla podatku od towarów i usług (obowiązuje od rozliczenia za kwiecień 2013 r.)wersja do wydruku format PDF:
171 KB
VAT-7(14) VAT-7(14) – deklaracja dla podatku od towarów i usług (Wzory formularzy obowiązujące w 2015 roku podatkowym)wersja interaktywna

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne.
Zaleca się pobranie i uruchomienie formularza z dysku twardego. Aby tego dokonać kliknij prawym przyciskiem myszy na linku i wybierz opcję „Zapisz element docelowy jako…”.

format PDF:
85 KB

 

PIT-5 Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz jest przeznaczony dla podatników:1. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.2. osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. format PDF: 116 KB
IT-5/A Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Załącznik do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) oraz do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5/L) format PDF: 80 KB
IT-5L Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%. Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opadatkowaną na zasadach okreslonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. format PDF: 98 KB
PIT-5/X Informacja o naleznym zryczałtowanym podatku dochodowym – Załącznik do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT/5) oraz do deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19% (PIT-5L). format PDF: 62 KB
PIT-4G Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz jest przeznaczony dla osób prowadzących gospodarstwo domowe, które zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarły umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. format PDF: 85 KB
PIT-8A Deklaracja o zryczłtowanym podatku dochodowym. Deklaracja składana jest przez osoby będące płatnikami zryczłtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych format PDF: 80 KB
Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem 19% Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, może złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o wyborze metody opodatkowania – podatkiem liniowym 19%. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej może złożyć taki wniosek. format DOC: 21 KB
VAT-R VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Uwaga wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 177, poz. 1471/. (wersja interaktywna). format PDF: 284 KB
VAT-7 VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług. Uwaga – wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 185, poz. 1545 (wersja interaktywna). format PDF: 286 KB
VAT-7K VAT-7K – deklaracja dla podatku od towarów i usług. Uwaga – wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 185, poz. 1545/, (wersja interaktywna). format PDF: 276 KB
VAT-8 VAT-8 – deklaracja dla podatku od towarów i usług. Uwaga – wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 185, poz. 1545/, (wersja interaktywna). format PDF: 190 KB
VAT-9 VAT-9 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług luib dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca . Uwaga – wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 185, poz. 1545/, (wersja interaktywna). format PDF: 177 KB
VAT-5 VAT-5 – Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT. format PDF: 43 KB
VAT-10 VAT-10 – deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu. Uwaga – wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 185, poz. 1545/, (wersja interaktywna). format PDF: 179 KB
VAT-11 VAT-11 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Uwaga – wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 185, poz. 1545/, (wersja interaktywna). format PDF: 145 KB
VAT-12 VAT-12 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Uwaga – wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 185, poz. 1545 (wersja interaktywna). format PDF: 172 KB
Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K format PDF: 97 KB
VAT-Z VAT-Z – Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. format PDF: 164 KB
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY PODATKOWYCH W FORMACIE PDF INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY PODATKOWYCH W FORMACIE PDF format PDF: 243 KB
PCC-1 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych Druk PCC-1 i PCC1-A slużą do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego zapłaty należnego podatku od czynności cywilno-prawnych. Szczególnie jest to ważne przy zakupie samochodu używanego. W tym celu nalezy wypełnić deklarację PCC-1 oraz jeżeli kupujących jest więcej niż jeden to również delkarację PCC-1A. Zamieszczamy dokumenty tych deklaracji w formie plików pdf – powinieneś je wydrukować dwustronnie, jednak deklaracje najlepiej jest pobrać w urzędzie skarbowym. format PDF: 93 KB
PCC-1_A Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnych Druk PCC-1 i PCC1-A slużą do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego zapłaty należnego podatku od czynności cywilno-prawnych. Szczególnie jest to ważne przy zakupie samochodu używanego. W tym celu nalezy wypełnić deklarację PCC-1 oraz jeżeli kupujących jest więcej niż jeden to również delkarację PCC-1A. Zamieszczamy dokumenty tych deklaracji w formie plików pdf – powinieneś je wydrukować dwustronnie, jednak deklaracje najlepiej jest pobrać w urzędzie skarbowym. format PDF: 77 KB
NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą. format PDF: 129 KB
NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem. format PDF: 135 KB
NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. format PDF: 80 KB
NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczą. format PDF: 115 KB
NIP-5 Wniosek o potwierdzenie madania Numeru Identyfikacji Podatkowej. format PDF: 76 KB
NIP-B Informacja o rachunkach bankowych. format PDF: 93 KB
NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności. format PDF: 86 KB
NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. format PDF: 92 KB
PCC-1 Interaktywny formularz Druk PCC-1 i PCC1-A slużą do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego zapłaty należnego podatku od czynności cywilno-prawnych. Szczególnie jest to ważne przy zakupie samochodu używanego. W tym celu nalezy wypełnić deklarację PCC-1 oraz jeżeli kupujących jest więcej niż jeden to również delkarację PCC-1A. Zamieszczamy dokumenty tych deklaracji w formie plików pdf – powinieneś je wydrukować dwustronnie, jednak deklaracje najlepiej jest pobrać w urzędzie skarbowym. Formularz można wypełnić na komputerze oraz wydrukować. Obowiązek złożenia i podpisania deklaracji ciąży także na podmiotach zwolnionych z podatku. Deklarację składa się w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Deklaracji nie składa się jeżeli czynność cywilnoprawna jest przedmiotowo zwolniona z podatku. format PDF: 283 KB
PCC- 1/A Interaktywny formularz Druk PCC-1 i PCC1-A slużą do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego zapłaty należnego podatku od czynności cywilno-prawnych. Szczególnie jest to ważne przy zakupie samochodu używanego. W tym celu nalezy wypełnić deklarację PCC-1 oraz jeżeli kupujących jest więcej niż jeden to również delkarację PCC-1A. Zamieszczamy dokumenty tych deklaracji w formie plików pdf – powinieneś je wydrukować dwustronnie, jednak deklaracje najlepiej jest pobrać w urzędzie skarbowym. Formularz można wypełnić na komputerze oraz wydrukować. Obowiązek złożenia i podpisania deklaracji ciąży także na podmiotach zwolnionych z podatku. Deklarację składa się w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Deklaracji nie składa się jeżeli czynność cywilnoprawna jest przedmiotowo zwolniona z podatku. format PDF: 223 KB
PCC- 2 Interaktywny formularz Deklaracja o należnościach wpłaconych przez podatnika. format PDF: 165 KB
SD-2 Interaktywny formularz Deklaracja o należnościach wpłaconych przez notariusza. format PDF: 161 KB
Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego składa się w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji. Gdy czternasty dzień to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, koniec terminu się liczy się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zgodnie z art. 168 Ordynacji Podatkowej odwołanie może być wniesione na piśmie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu. format DOC: 23 KB
VAT-UE VAT-UE – Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów – (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów /Dz.U. Nr 201, poz. 1665/) – wersja interaktywna format PDF: 296 KB
VAT-UE/B VAT-UE/B – Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów – (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów /Dz.U. Nr 201, poz. 1665/) – wersja interaktywna format PDF: 290 KB
VAT-UEK VAT-UEK – Korekta informacji podsumowującej o wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów – (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów /Dz.U. Nr 201, poz. 1665/) – wersja interaktywna format PDF: 263 KB
VAT-UE/A VAT-UE/A – Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów /Dz.U. Nr 201, poz. 1665/) – wersja interaktywna format PDF: 323 KB
VAT-UE VAT-UE – Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów – (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów /Dz.U. Nr 201, poz. 1665/) format PDF: 91 KB
VAT-UE/A VAT-UE/A – Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów /Dz.U. Nr 201, poz. 1665/) format PDF: 69 KB
VAT-UE/B VAT-UE/B – Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów – (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów /Dz.U. Nr 201, poz. 1665/) format PDF: 69 KB
VAT-UEK VAT-UEK – Korekta informacji podsumowującej o wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów – (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów /Dz.U. Nr 201, poz. 1665/) format PDF: 83 KB
VAT-22 VAT-22 – Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej format PDF: 401 KB
VAT-22 VAT-22 Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – wersja interaktywna format PDF: 273 KB
VAT-23 VAT-23 – Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu format PDF: 78 KB
VAT-23 VAT-23 – Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu – wersja interaktywna format PDF: 207 KB
VAT-24 VAT-24 – Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu – wersja interaktywna format PDF: 249 KB
VAT-24 VAT-24 – Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu format PDF: 76 KB
VAT-25 VAT-25 – Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu format PDF: 86 KB
VAT-UE VAT-UE – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów format PDF: 82 KB
VAT-UE VAT-UE – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów – wersja interaktywna format PDF: 284 KB
VAT-UE/A VAT-UE/A – Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów format PDF: 69 KB
VAT-UE/A VAT-UE/A – Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – wersja interaktywna format PDF: 322 KB
VAT-UE/B VAT-UE/B – Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów format PDF: 70 KB
VAT-UE/B VAT-UE/B – Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów – wersja interaktywna format PDF: 290 KB
VAT-UEK VAT-UEK – Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów format PDF: 249 KB
VAT-UEK VAT-UEK – Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów – wersja interaktywna format PDF: 249 KB
AKC-3/AKC-3zh Podatek akcyzowy format PDF: 69 KB
AKC-3/A Podatek akcyzowy format PDF: 79 KB
AKC-3/B Podatek akcyzowy format PDF: 73 KB
AKC-3/C Podatek akcyzowy format PDF: 73 KB
AKC-3/D Podatek akcyzowy format PDF: 71 KB
AKC-3/E Podatek akcyzowy format PDF: 55 KB
AKC-3/F Podatek akcyzowy format PDF: 74 KB
AKC-3/G Podatek akcyzowy format PDF: 53 KB
AKC-3/H Podatek akcyzowy format PDF: 52 KB
AKC-3/I Podatek akcyzowy format PDF: 72 KB
AKC-3/J Podatek akcyzowy format PDF: 71 KB
AKC-S Podatek akcyzowy format PDF: 73 KB
AKC-U Podatek akcyzowy format PDF: 64 KB

 

Translate »